Mили деца и родители,

 
Музейко разбира важността на конфиденциалността и защитата на личните данни на всички хора и се ангажира да обработва тези лични данни при спазване на приложимите законови изисквания и установените стандарти и принципи.
Ние уважаваме правото Ви на личен живот, с оглед на което приехме и публикуваме това Уведомление във връзка с личните данни. Уведомлението се определя начина, по който събираме и обработваме, предоставени от Вас лични данни, както и подробности за това по какъв начин ще бъдат използвани. Целта на този документ е да визира кръга от лица, по отношение на които Дружеството обработва лични данни, да Ви информира, както и да Ви насочи към начините за защита на предоставените от Вас лични данни.
Ние от Музейко не използваме програми за автоматизирано обработване на личните Ви данни и взимане на решения, включително за профилирането ви.
Уведомлението във връзка с личните данни следва да се чете заедно и в допълнение към Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Музейко, а от работещите в дружеството и заедно с останалите документи, касаещи правилата за работа.
Моля, прочетете внимателно настоящото Уведомление!

Уведомление за поверително третиране на личните данни

Данни за Администратора

„Музейко“ ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, с ЕИК 202772419, със седалище и адрес на управление гр. София,  ул. „ Прoф. Боян Каменов“ № 3. То има следната интернет страница https://muzeiko.bg/bg, ел. поща muzeiko@muzeiko.bg и, тел. 02/902 0000;

Музейко е първият Детски научен център в България с над 130 научни и игрови инсталации и екип от над 40 професионалисти в научната комуникация за деца.

„Музейко“ ЕООД е администратор на лични данни и сам определя целите и средствата за обработване на личните данни на физическите лица.

С нашето Отговорно лице по защита на данните можете да се свържете директно на следната ел. поща gdpr@muzeiko.bg;

Нашето Уведомление за поверителност

Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) изисква от администраторите на лични данни да предоставят определена информация на лицата относно начина на използване (обработване) на техните лични данни. Ние от Музейко изпълняваме това задължение посредством настоящото Уведомление за поверителност.

Уведомлението за поверителност съдържа информация за администратора на лични данни, данни за контакт с Музейко, отговорното лице по защита на личните данни и надзорния орган за защита на личните данни (КЗЛД).

В настоящето Уведомление ще намерите информация за целите на обработване на личните данни, срока на съхранение на данните, правните основания за обработване и където е относимо – за получателите на данни, за трансфер на данни към трети страни, както и информация относно правата Ви като субект на данни.

„Музейко“ ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни във връзка със сключване и изпълнение на договори със служители, кандидати за работа,  посетители на сайта, контрагенти (клиенти, партньори, доставчици).

За ваше удобство Уведомлението за поверителност е разделено на глави, съдържащи обща информация, както и такива, отнасящи се до специфични категории субекти.

Принципи

"Музейко" ЕООД, гр. София в качеството си на администратор на лични данни осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на

такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

"Музейко" ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • събиране за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на срока на съхранение, с оглед постигане на целите;
 • обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Правни основания за обработване на лични данни

За дейностите ни по обработване на лични данни ние разчитаме на следните основания за законосъобразното им обработване:

 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (чл. 6, параграф 1, б. в) от ОРЗД);
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, параграф 1, б. б) от ОРЗД);
 • субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели (чл. 6, параграф 1, б. а) от ОРЗД);
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора (чл. 6, параграф 1, б. е) от ОРЗД).

Когато „Музейко“ ЕООД обработва чувствителни данни, каквито са например данните за здравето, ние се съобразяваме с допълнителните изисквания на ОРЗД. Така при изпълнение на цели, свързани с основната ни функция, обработваме чувствителни данни когато:

 • обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по силата на трудовото и осигурителното право  (чл. 9, параграф 2, б. б) от ОРЗД);
 • обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение (чл. 9, параграф 2, б. з) от ОРЗД).

Обработващи данни

Когато е необходимо, лични данни могат да бъдат споделяни с една или повече трети страни, свързани или не, за да обработват личната информация въз основа на подходящи инструкции и клаузи за защита на личните данни. Дружествата, които обработват данни, могат да изпълняват инструкции, свързани с трудова медицина, обучения, обработка на трудови възнаграждения и други дейности. Те са задължени по силата на договор да прилагат съответни технически и организационни мерки за сигурност, за да пазят личната информация и да я обработват само според получените инструкции.

Сигурност при обработката на лични данни

„Музейко“ ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните лични данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Вашите права като субекти на лични данни

Във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни Вие имате право на:

 • Достъп до личните Ви данни.
 • Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.
 • Ограничаване на обработването им.
 • Право на възражение срещу обработването на Вашите данни.
 • Преносимост на данните (при автоматизирано обработване и само в случаите на договор и съгласие).

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, подайте съответното искане до администратора на лични данни „Музейко“ ЕООД, на адрес гр. София, п.к. 1700, ул. „Проф. Боян Каменов” № 3 или на имейл адрес: gdpr@muzeiko.bg .

То трябва да отговоря на минималните законови изисквания – да е в писмена форма и да съдържа:

 • име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
 • при подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

Данни за контакт с отговорното лице по защита на данните - електронна поща: gdpr@muzeiko.bg ;

Вашето право на жалба до надзорен орган

Вие имате право на жалба до надзорния орган, ако са нарушени ваши права при обработването на личните Ви данни.

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" №2, тел.: +359 2 915 3 518, kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg.

Информация за бивши и настоящи служители

Цели на обработването и правни основания:

Основните цели на обработване на личните данни на бивши и настоящи служители в „Музейко“ ЕООД са :

 • Да се осигури изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения както и други задължения по трудовия договор или във връзка със задължения по изпълнително производство срещу Вас.
 • Да се подържа трудово досие.
 • Да се подготви и предостави информация до публични организации.
 • Да се издаде трудова книжка.
 • Да се осъществява контакт с работника или служителя.
 • Правните основания въз основа, на които обработваме личните Ви данни, са договор и изпълнение на законово задължение (чл. 6, пар. 1, б. „б“ и „в“) от ОРЗД), а именно:
 • Данните във връзка със сключването на трудов договор се обработват в изпълнение на Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.
 • Данните относно здравето в хода на трудовото правоотношение се обработват в изпълнение на Кодекса на труда, Закона за здравето, както и свързаните с тази материя подзаконови нормативни актове.
 • За конкретни длъжности и конкретни случаи, възникнали в хода на трудовото правоотношение, се изпълняват и специални изисквания на изброените вече нормативни актове, както и на други относими такива.

Данни, които обработваме

Основните категории данни, които обработваме за Вас, са:

1.         Предоставените от Вас и събрани в хода на кандидатстването Ви за съответната позиция, които се съхраняват в трудовото досие, което поддържаме за Вас.

2.         Данни, необходими за сключване на трудов договор, а именно:

 • Физическа идентичност – три имена, ЕГН, адрес, данни от документа за самоличност, месторождение, телефон;
 • Социална идентичност - придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността, трудов стаж
 • Данни относно здравето – под формата на документ за медицински преглед, в случаите когато законът го изисква;
 • Данни за контакт – телефонен номер

3. Информация, събирана в хода на трудовото отношение:

 • Физическа идентичност - снимки
 • Икономическа идентичност – осигурителен доход, размер на възнаграждение, банкова сметка;
 • Информация, свързана със съществуване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение;
 • Данни относно здравето – информация от болнични листове, ТЕЛК и др.;
 • Социална идентичност – образование, трудова дейност; данни относно отглеждани деца в случай на наложен запор на трудово възнаграждение;
 • Данни за съществуващи задължения - в случай на наложен запор на трудово възнаграждение;
 • Данни за контакт – служебен телефонен номер, електронен адрес;
 • Данни от видеонаблюдение.

Източник на данните

По-голямата част от информацията, с която разполагаме, ни се предоставя от Вас лично.

Част от документите, удостоверяващи обработвана информация, се приемат само с цел снемане на съответната информация. Ние не събираме копия или оригинали на документи, в случай че нямаме нормативно основание за това.

На кого предоставяме Вашите лични данни

Като правило ние не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаи, които са посочени тук.

Информация за Вас се предоставя на трети лица, основно публични органи, във връзка с изискванията на трудовото законодателство в Република България. Получатели на информация могат да са: Главна инспекция по труда, НАП, НОИ, Агенция по заетостта, съдебни изпълнители, МВР и др.

Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

Като правило ние не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаи, които са посочени тук. Информация за Вас се предоставя при реализиране на командировки единствено с цел изпълнение на сключения с Вас договор. При предаване на данни „Музейко“ ЕООД ще провери дали е налице адекватна защита на личните данни в държавата, в която се извършва предаването. При липса на решение на Европейската комисия относно наличие на адекватно ниво на защита, „Музейко“ ЕООД ще предава лични данни на трета държава или международна организация само, ако са предвидени подходящи гаранции и при условие, че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита. При липса на едно от двете условия, предаване или съвкупност от предавания на лични данни на трета държава или международна организация ще се извършва на някое от основанията, посочени в чл. 49, пар. 1 буква а) или б) от ОРЗД.

Срок, за който ще съхраняваме Вашите лични данни

Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Съобразяваме се и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни (напр. Кодекс за социално осигуряване, Закон за счетоводството), за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.

Съгласно чл. 5, ал. 7 от КСО ние съхраняваме 50 години ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения.

Информация за кандидати за работа в „Музейко“ ЕООД

Цели на обработването и правни основания

Обработването на Вашите данни в процеса на набиране на нови служители е с цел да се прецени дали сте подходящ за длъжността, за която кандидатствате, както и с цел осъществяване на контакт с Вас.

Правното основание, въз основа на което обработваме личните Ви данни, е:

•          Предприемане на стъпки преди сключването на договор - чл. 6, параграф. 1, б. б) от ОРЗД, а по отношение специалните категории лични данни прилагаме чл. 9, параграф 2, б. б) и з) от ОРЗД във връзка с трудовото законодателство на Република България;

•          Вашето съгласие – по чл. 6, параграф 1, б. а) от ОРЗД може да се изисква, за да съхраняваме личните Ви данни, събрани в рамките на процедура за набиране на персонал, за срок по-дълъг от 6 месеца.

•          Данни, които обработваме

•          Основните категории данни, които обработваме са:

•          Лична информация – имена, дата на раждане, месторождение, както и информация за контакт – адрес за кореспонденция, телефонен номер, ел. поща и др.

•          Информация за образователна подготовка – образователна степен, допълнителна квалификация и др.

•          Информация за професионален опит – предходни или настоящи организации, в които сте работили, упражняване на свободни професии и др.

„Музейко“ ЕООД връща документите по начина, по който са подадени.

На кого предоставяме Вашите лични данни

Като правило ние не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаи, които са изрично посочени тук.

Информация за Вас може да бъде предоставена на трети лица, ако по закон сме задължени да го направим.

Срок, за който ще се съхраняват Вашите лични данни

Данните се съхраняват 6 месеца от момента на окончателно приключване на процедурите по подбор. За неизбраните кандидати предоставените лични данни се унищожават не по-късно от шест месеца след приключване на процедурата по избор на кандидати.

Субект на данни, който не е одобрен за назначаване може да поиска обратно предоставени оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи психичиска и физическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж в 30 дневен срок от окончателно приключване на процедурата по подбор. „Музейко“ ЕООД връща документите по начин, по който са подадени.

Вътрешни документи на работодателя от проведения подбор могат да се съхраняват 3 години.

Информация за посетители на сайта ни

Когато посещавате нашия сайт, ние съхраняваме и обработваме лични данни за Вас. Тези данни се изпращат и съхраняват под формата на малки файлове, наречени „бисквитки“. Те са необходими за осъществяване на услугата покупка на онлайн билети чрез интернет страницата, както и за подобряване на нашите услуги към Вас, чрез запазване на предпочитания и настройки.

Някои от тези данни са минимално необходими с оглед функционирането на сайта и защитата срещу неправомерни действия към нас и Вие не можете да ги откажете.

За други сме предоставили опцията да ги управлявате – приемате или отказвате, като по подразбиране те не са включени автоматично, а са в неутрална позиция.

Данни за клиенти и посетители в „Музейко“

На Ваше разположение е предоставена възможност за закупуване на онлайн билети. Личните данни, които се предоставят там, са имейл адрес, име, фамилия.

Може да обработваме Вашите лични данни или на Вашите деца във връзка с организирани събития и игри с цел изпълнение на мероприятието и връзка с Вас при евентуална промяна, за което ще изискваме изрично Вашето съгласие.

Сроковете на съхранение за тези данни са съобразени с изпълнението на целта, а унищожаването на същите данни ще го извършим в рамките на разумен срок, определен от вътрешните ни правила.

Информационен бюлетин

Ние издаваме Информационен бюлетин, съдържащ новини за програмата и събитията на Музейко, както и актуална информация за нови продукти и отстъпки свързани с нашите услуги.

За да получавате информационния бюлетин, Вие трябва да се регистрирате в нашия сайт www.muzeiko.bg или да отбележите съгласие за регистрация за бюлетин в заявки за услуги (Рожден ден, посещения на детски градини или училищни групи, събития организирани от Музейко), обратни връзки при посещения на училищни групи или детски градини или формуляр за закупуване на сезонна или годишна карта. Ние ще използваме предоставения от Вас електронен адрес само за целите на доставянето на Информационния бюлетин.

Имате право да се откажете по всяко време от получаването на бюлетина по електронната поща, като заявите това чрез изпращане на имейл media@muzeiko.bg, без да посочвате мотиви за това или да използвате линк „Отпиши се“ или „Unsubscibe“ в края на всеки наш бюлетин.

Информация за контрагенти /партньори, клиенти и доставчици/

Цели на обработването и правни основания

Информация за идентичността на лицата се използва за осъществяване на комуникация между страните, свързана с иницииране, изпълнение и/или прекратяване на договор или в контекста на преддоговорни отношения; за кореспонденция между страните, касаеща вида и съдържанието на договорното правоотношение – разглеждане на оферти, преговори, съгласуване на условията по договора и др.; за извършване на оперативни дейности по изпълнение на договора: приемане на работата, отчитане, банкови преводи и др.

Данни, които обработваме

Данни за:

 • Физическа идентичност – три имена, ЕГН, адрес, данни от документа за самоличност, снимки;
 • Използваме Ваши снимки (включително чрез поставяне на уеб страницата ни и профилите на дружеството в социалните мрежи) или снимки, на които присъствате и които са направени на организирани мероприятия на дружеството (тиймбилдинги, фирмени партита и други подобни), както и предоставени от Вас снимки за сайта или за брошури на дружеството.
 • Данни относно здравето –  чрез доброволно предоставяне за справка на документ, доказващ трайно увреждане, в случаите когато лицето желае да ползва намаление в това му качество;
 • Данни за контакт – служебен телефонен номер, електронна поща
 • Икономическа идентичност – осигурителен доход, размер на възнаграждение, банкова сметка;
 • Социална идентичност – образование, трудова дейност;.
 • Данни от видеонаблюдение - с цел защита на легитимните ни интереси, свързани с осигуряване сигурността на помещенията на дружеството и на нашите служители, посетители, клиенти и контрагенти, събираме данни от видеонаблюдение на определени части от офисите на дружеството. Записите се съхраняват за срок не по-дълъг от 2 месеца след заснемането.

Източник на данните

Лични данни получаваме от Вас, лично, както и от наличните публични регистри.

На кого предоставяме Вашите лични данни

Информация за Вас може да бъде предоставена на трети лица, ако по закон сме задължени да го направим.

Срок за обработване на личните данни на контрагенти

След изтичане на договора, се прекратява обработването на лични данни за целите, свързани с договорното правоотношение. Продължителността на съхранение на данните (документацията и кореспонденцията) се определя от окончателното уреждане на всички финансови задължения или каквито и да е претенции/възражения между страните. Предоставената търговска, техническа и финансово-счетоводна документация, се съхранява съгласно нормативно определените срокове в Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите и други приложими нормативни актове.

Срокът за обработване на личните данни може да бъде удължен, ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции, към които данните са относими. В тези случаи посочените данни може да бъдат обработвани до окончателното приключване/разрешаване на правните претенции по предвидения в закона ред.