ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ МУЗЕЙКО

25 ноември 2021 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Общи условия се регламентират правните отношения между „МУЗЕЙКО“ ЕООД, гр. София и неограничен кръг потребители, които ползват услугите или закупуват стоките, предоставяни от търговеца (закупуване на билети, годишни карти, ваучери за посещение и др.).

2. Ползването и заявяването на услугите, описани в този документ може да става на място в сградата на търговеца, находяща се в гр. София, ул. „Проф. Боян Каменов“ No 3, чрез интернет платформата www.muzeiko.bg на посочените за съответните услуги имейл адреси, както и чрез закупуването на научно съдържание под различни форми (Музейко в кутийка).

3. Настоящите общи условия се прилагат по отношение на предлаганите от Дружеството услуги и действат спрямо дейностите, описани по-долу, във вида, в който са публикувани на интернет страницата на Дружеството и са предоставени на разположение на клиентите на достъпно място в Детски научен център Музейко.

4. Преди да закупят билет за вход или да заявят ползването на друга услуга, предоставяна от Дружеството, клиентите следва сами да проявят инициатива и да се запознаят с тези Общи условия, както и със инструкциите за безопасност при ползването на съответната услуга. Със закупуването на билет и/или с подаването на заявка за друга услуга клиентът се съгласява с тези Общи условия и се задължава да ги спазва. При заявяване на групови услуги (тържество за рожден ден, посещения на училищни групи и др.), заявителят е длъжен да уведоми всички деца, техните родители, както и придружаващите ги преподаватели и/или родители с тези условия и да им посочи мястото, от където те могат да се запознаят с тях.

5. По смисъла на тези Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

„МУЗЕЙКО“, Детски научен център „Музейко“, „Дружество“ или „Търговец“ означава „МУЗЕЙКО“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202772419, ДДС BG202772419, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1700, ул. „Проф. Боян Каменов“ No3, представлявано от управителя Бистра Добринова Кирова-Колева, е-mail: muzeiko@muzeiko.bg, телефон 02/902 0000;

“Потребител“, „клиент“ или „посетител“ означава всяко лице, което закупи или желае да закупи стока или услуга, предлагана от Дружеството;

„Услуга“ –дейност, предлагана от Дружеството срещу заплащане на определена цена (билет за вход, годишна карта, посещения на училищни групи, организиране на тържества за рождени дни, предоставяне на зали под наем и др.); Списъкът на предлаганите услуги, подлежи на промяна по всяко време;

„Билет“ – уникален документ с баркод, издаден на хартиен носител – хартиена гривна, която с поставянето на ръката на посетителя му дава право да влиза в Детски научен център

„Музейко“ за фискиран период от време, в рамките на един ден, като условията за това се обявяват на достъпно място;

„Годишна карта“ – документ– пластмасова клиентска карта, издадена от Дружеството, даваща право на титуляря/ите си на свободен достъп в рамките на работното време до експозициите на Музейко за период от една година;

„Тримесечна карта“ – документ– пластмасова клиентска карта, издадена от Дружеството, даваща право на титуляря/ите си на свободен достъп в рамките на работното време до експозициите на Музейко за период от 90 календарни дни;

„Ваучер“ – документ под отчет, издаден от Дружеството, даващ право на притежателя си да го замени за билет за вход в Детски научен център „Музейко“. Ваучерът удостоверява, че е извършено авансово плащане за цената на билета за вход, предлаган от търговеца;

„Училищна група“ – Ученици от първи до дванадесети клас и деца от подготвителна (за първи клас) група в детска градина или училище, водена от учители и/или възпитатели.

„Тържество за рожден ден“ – комплексна услуга, която включва тематично парти, посещение на експозициите в Музейко и празнично меню, осигурено от партньор на Музейко;

„Музейко в кутийка“ е комплексна услуга, представляваща дигитална STE(A)M научна работилница за деца от различни възрастови групи;

„Дете“ - всяко физическо лице до навършването на 18 годишна възраст;

„Студент“ – физическо лице, което се обучава във висше учебно заведение за придобиване на образователните степени “бакалавър” или “магистър” и не е навършило 25- годишна възраст;

„Пенсионер“ – физическо лице, което получава пенсия и удостовери това си качество с документ;

„Човек с трайно увреждане“ – физическо лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто;

"Уебсайт" или „Сайт“ – това е интернет платформата –www.muzeiko.bg;

6. Дружеството има право да променя цените без да дължи предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките и услугите, които предлага.

7. Дружеството е администратор на лични данни, борави с данните, предоставени от потребителите и има право да събира и съхранява информация за тях по начин, който да позволява идентифицирането им като полага необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация. Може да се запознаете с Уведомлението за защита на личните данни на дружеството на неговата интернет страница, както и на касите в Музейко.

8. Дружеството отчита, че е негов дълг да проявява грижа към всички деца, включително и като ги защитава срещу посегателства, с оглед на което стриктно спазва законодателството, свързано със защитата правата на децата.

 

II. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ

9. На територията на Детски научен център „Музейко“, деца под 12 годишна възраст задължително се придружават от пълнолетен, освен ако не е уговорено друго. Един пълнолетен може да придружава максимум пет деца под 12 годишна възраст.

10. При посещение на училищни групи, децата се придружават задължително поне от един учител. В този случай, един учител, родител или друг пълнолетен може да придружава максимум десет деца. Родители могат да придружават деца от училищни групи само съвместно с учител/и. Не се допуска организиране на посещение на училищни групи само от родители, без знанието на учителя и/или директора на съответното училище.

11. Придружителите са отговорни за безопасността и здравето на децата, които придружават. Всички посетители трябва да спазват актуалните Мерки за безопасност, докато са на територията на Муейко.

12. Посетителите носят отговорност за опазването на своето имущество по време на престоя си в Музейко. Музейко не носи отговорност за изгубени, откраднати или повредени вещи, за вещи, оставени без надзор или заключени в гардеробчетата. Намерени на територията на Музейко вещи могат да бъдат съхранени, без от това да възниква задължение за Дружеството да ги пази.

13. На територията на Детския научен център не се разрешава:

- внасянето и консумацията на храни и напитки в зоната след турникетите. Допустимо е само внасянето на вода и храна за бебета;

- внасянето и консумацията на храни и напитки в кафетерията, с изключение на торта при организиране на тържество за рожден ден. Тортата следва да бъде придружена от сертификат за качество и произход;

- използването на свещи тип „Фонтан“, фойерверки и други подобни на територията на Детски научен център „Музейко“;

- пушенето под каквато и да е форма и с каквито и да е средства на цялата територия на Музейко, включително и отвън – в градината, на детската площадка и на паркинга;

- внасянето на оръжия и други опасни средства;

- говоренето на висок глас и всякакви други действия, които създават или биха могли да създадат неудобство или опасност за здравето и комфорта на останалите посетители по време на посещението им в Музейко; В разговорите помежду си и при общуването с други посетители и персонала на Музейко се спазва добрия тон. Повишаването на глас и грубото отношение не се толерират.

- тичането сред експозициите и катеренето на места, които не са предназначени за това;

- оставянето без надзор на деца под 12 годишна възраст и допускане те да причиняват неудобство на останалите посетители;

- изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за това места;

- придвижването с бебешки и детски колички сред експозициите в Музейко може временно да бъде ограничено по преценка на дежурния мениджър.

- влизането в служебни и технически помещения

14. Посетители, които не спазват правилата, описани по-горе, както и актуалните към момента на посещението Мерки за безопасност (публикувани на www.muzeiko.bg), ще бъдат поканени да напуснат Детски научен център „Музейко“, независимо дали са закупили билет. В този случай Дружеството не дължи възстановяване на платената за съответната услуга цена, нито други обезщетения.

15. Детски научен център „Музейко“ е охраняем обект по смисъла на закона. За охраната на обекта се използват технически средства за видеонаблюдение.

16. В сградата на Музейко не се допускат лица в нетрезво състояние, както и лица, носещи обемисти предмети.

17. Посетителите са длъжни да пазят и ползват експозициите и съоръженията/инсталациите с необходимата грижа. При щета, виновните лица носят имуществена отговорност и са длъжни да заплатят на Дружеството в пълен размер разходите за ремонт и/или възстановяване.

18. С оглед безопасността на всички посетители в Музейко е препоръчително, експозициите да се разглеждат внимателно, а при необходимост от информация и/или съдействие, посетителите следва да се обръщат към персонала.

19. Посетителите следва да спазват инструкциите, дадени на указателните табели в Музейко, както и указанията на служителите.

20. На разположение на посетителите е паркинг за бебешки колички, както и заключващи се шкафчета за личен багаж.

21. В случай на изгубен, повреден или счупен ключ от гардеробчетата, посетителят дължи заплащане на цена за възстановяване. За да получи вещите, които е прибрал в гардеробчето, клиентът следва да ги опише подробно преди отварянето.

III. БИЛЕТИ

22. Входът за Детски научен център „Музейко“ представлява услуга, за чието ползване клиентите следва да закупят билет, освен ако друго не е предвидено в тези Общи условия.

23. Цените на билетите са с включен данък добавена стойност и се определят едностранно от Дружеството в зависимост от различни критерии (ден от седмицата, възраст, официални празници и др.). Актуалните цени на билети се посочват на видно място на касите в Детски научен център „Музейко“, както и на сайта му.

24. Билетът се валидира само след прикрепянето му на ръката на посетителя по начин, който не позволява подмяната и свалянето му без да се наруши неговата цялост. Унищожен билет (скъсана гривна) не може да бъде преиздаван.

25. След издаване на билет не се допуска замяната му с билет за посещение за друг ден и/или категория посетител, нито връщане на паричната му равностойност, освен в изрично предвидените в тези Общи Условия случаи.

26. За да валидират билетите си, посетителите са длъжни да поставят билета-гривна на ръката си по начин, който не позволява свалянето ѝ без да бъде нарушена нейната цялост. Те са длъжни, също така, да пазят билетите си от момента на закупуването им до края на посещението си. Музейко не отговаря за откраднати, загубени, унищожени или повредени билети и няма задължение да ги преиздава или да възстановява тяхната стойност.

27. Служителите на Музейко имат право да откажат или да прекратят достъпа до Детския научен център на лице без поставен на ръката билет, както и на лице, което при проверка представи скъсан или манипулиран по друг начин билет.

28. Когато по технически причини достъпът до Детски научен център „Музейко“ бъде възпрепятстван в рамките на работното време и при условие, че са изминали по-малко от два часа от закупуването на билета, клиентът разполага със следните възможности:

- може да поиска да му бъде възстановена платената цена на билет за вход;

- издаденият билет за вход може да бъде презаверен за посещение в друг ден според възможностите на Дружеството и желанието на потребителя;

За да се възползва от правата си по тази точка, клиентът следва да представи на служителите на касата на Музейко валиден билет за вход за съответния ден, както и касов бон.

29. Музейко не дължи на клиента връщане на цената на билета, ако закупуването му е станало два или повече часа преди възпрепятстването на достъпа до експозициите му. В изброените по-горе случаи Музейко не дължи на клиента каквито и да било обезщетения, включително транспортни разходи, разходи за настаняване, за храна и напитки и др.

30. Билетът дава право на вход в Детския научен център и важи за деня, в който е закупен или валидиран на касата. В определени случаи и при определени условия билетът може да важи и за фиксиран период от време, като условията за това се обявяват на достъпно място.

31. Билетът съдържа следните данни:

- данни за наименованието на търговеца;
- уникаленбаркодиидентификационенномер;

32. Не се допуска връщане и замяна на билетите за други стоки и услуги, както и тяхното предоставяне на трети лица.

33. Предварително обявената програма в календара на Музейко подлежи на промяна във всеки един момент, без дружеството да дължи неустойки или обезщетения в тази връзка.

IV. ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНИ НА БИЛЕТИ

34. Цените на билетите за вход в Детски научен център Музейко могат да се различават както с оглед категориите лица, за които се издават, така и с оглед дните и часовете на посещението и/или други критерии, определени по преценка на Дружеството;

35. Актуалният ценоразпис на Дружеството се поставя на видно място на касите в Музейко и се публикува на сайта на Дружеството.

36. Музейко предоставя намаления от цените на билетите за следните категории лица и при условия както следва:

▪намаление за деца до 2 годишна възраст – билет за вход на стойност 0,00 лв. Намалението важи за всички деца, които нямат навършени 2 години и придружителите им установят това обстоятелство с документ, удостоверяващ възрастта на детето.

▪намаление за студенти - Намалението важи за всички студенти до 25-годишна възраст срещу представяне на валидна ISIC карта или друг документ, удостоверяващ това качеството;

▪намаление за пенсионери - Намалението важи за всички лица, които са пенсионери и установят това обстоятелство с документ, удостоверяващ това им качеството;

▪намаление за лица с трайни увреждания - билет за вход на стойност 0,00 лв. – Намалението важи за всички лица, които са с трайни увреждания по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания и установят това обстоятелство с документ, удостоверяващ това качеството. Придружителите на лица с трайни увреждания заплащат цена за билет, която се определя в зависимост от това дали имат право да ползват отстъпка съгласно тези Общи Условия.

▪намаление за лица с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка или имат право на придружител. Тези лица и техните придружители, при удостоверяване на качеството на лице с увреждане, което има право на придружител, ползват билет на стойност 0.00 лева, при условие че придружителя е пълнолетно лице, което може да полага грижи за тях и да ги асистира.

▪ намаление за учители, придружаващи училищни групи – За всяка училищна група, състояща се от поне 10 деца, един учител, който придружава и отговаря за групата, има право на билет на стойност 0.00 лева, при удостоверяване или деклариране на това си качество.

▪ намаление за учители, придружаващи групи от детски градини – за всяка група, състояща се от 5 деца, един учител, който придружава и отговаря за групата, има право на билет на стойност 0.00 лева, при удостоверяване или деклариране на това си качество.

37. Намаленията за лица с трайни увреждания се прилагат и по отношение на деца от училищни групи при организирани посещения.

38. Отстъпки не се комбинират, а лицата, които желаят да ги ползват следва да удостоверят в какво качество желаят да ползват съответната отстъпка (напр. възрастта си, качеството си на студент, ученик, пенсионер и т.н.) с един или повече валидни документи, издадени на български или по изключение на английски език.

39. В случай че лице, което желае да ползва отстъпка от цената на билет, не удостовери правото си да я получи, на същото ще бъде отказана продажба на намален билет, а ако продажба вече е осъществена, лицето няма да бъде допуснато до експозициите на Детски научен център Музейко, освен ако не доплати разликата в цената на билет без намаление.

40. За определени часови пояси, дни на посещения и/или конкретни мероприятия Дружеството може да определя различни цени за билети или условия, които се обявяват на видно място.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

41. Музейко организира и провежда образователни занимания (програми) за деца, които са достъпни срещу заплащане на допълнителна цена.

42. Местата за различните образователни програми са ограничени, а билетите за тях се продават отделно и важат само заедно с билета за вход в Детски научен център Музейко.

43. Дружеството може да определи възрастови и/или други ограничения за посещението на допълнителните образователни програми, които обявява предварително.

44. Децата може да посетят Допълнителните образователни програми и без придружител, при условие че придружителят на детето изчака края на програмата в непосредствена близост до мястото, където се провежда тя, за да може при нужда и когато детето излезе от залата да поеме грижата за него.

45. Допълнителните образователни програми на Детски научен център Музейко са както следва:

45.1. ПЛАНЕТАРИУМ - Научните програми в Планетариума са обект на защита на авторското право, с оглед на което не се допуска запис на различните програми, прожектирани там. Програмите са предназначени за лица над 6-годишна възраст и не са подходящи за лица, страдащи от клаустрофобия или други заболявания, при които тъмните затворени пространства биха създали дискомфорт на посетителя. По време на прожекциите зрителите следва да пазят тишина.

45.2. КУЛИНАРНИ РАБОТИЛНИЦИ - При закупуване на билет за Кулинарна работилница, Дружеството информира посетителите за съставките и продуктите, включени в съответната рецепта, а пълнолетните придружители на деца подписват декларация по образец.

45.3. СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ – с оглед безопасността на децата, за участие в спортните занимания Музейко може да установи специални изисквания, които се обявяват предварително.

45.4. НАУЧНИ ЗАНИМАНИЯ В ЛАБОРАТОРИЯ – Научната програма в Лабораторията изисква умения за четене, писане и добре развита фина моторика. С оглед това обстоятелство Музейко може да изиска родителите/настойниците/придружителите да участват в научната програма, за да асистират и помагат на децата, без да закупуват отделен билет.

45.5. КЕРАМИЧНИ РАБОТИЛНИЦИ – при закупуване на билет за Керамична работилница, Дружеството информира посетителите за начина на получаване на готовите изделия.

VI. ИНТЕРАКТИВНИ НАУЧНИ РАБОТИЛНИЦИ

46. Музейко предоставя и други образователни услуги под формата на развлекателни дейности, предназначени за деца, които се осъществяват от разстояние, с помощта на различни средства за комуникация.

47. Интерактивните научни работилници се осъществяват онлайн на живо (Виртуална научна работилница/Музейко онлайн) или на запис (Музейко в кутийка).

48. Интерактивните научни работилници могат да бъдат закупени от широк кръг потребители – физически и юридически лица, училища, детски градини и др. организации.

49. Интерактивните онлайн научни работилници представляват комплексни услуги за деца от различни възрастови групи, които включват:

– занимателен видео урок с научно съдържание, представен от експерт в Детски научен център Музейко, както и инструкции за изпълнение на практическа част от научната работилница, предоставени на запис (напр. чрез линк към онлайн платформа за споделяте видеоклипове) или на живо (напр. чрез софтуерно приложение за видеоконференции);

– материали, необходими за изпълнението на творческата задача към научната работилница. Материалите могат да бъдат предоставени по два начина – физически, чрез изпращане по куриер или виртуално, чрез изпращане на файлове, които следва да бъде разпечатани лично от потребителя;

50. Музейко в кутийка – в случаите, когато материалите се предоставят физически – те се изпращат на потребителя в кутия, която съдържа информация за електронния адрес, където може да се гледа на запис занимателния видео урок (линк), както и материали за самостоятелно изпълнение на творческа задача от децата, за които е предназначена работилницата.

51. Музейко онлайн – в някои случаи услугата се предоставя изцяло по електронен път – чрез изпращане на имейл се предоставя на линк за онлайн среща и/или предаване на живо, както и файл, който следва да е предварително разпечатан от потребителя и предоставен на децата, които ще участват в интерактивната работилница.

52. Услугите по този раздел се предоставят въз основа на предварителна писмена или онлайн заявка. С попълването и изпращането на заявката, потребителят декларира, че е запознат и приема настоящите общи условия.

53. В срок до пет работни дни от получаване на заявката, Музейко се задължава писмено да отговори на заявителя.

54. Отговорът може да бъде потвърждение или отказ, в зависимост от конкретния случай и възможностите на двете страни.

55. Заявката се счита за приета след изпращане на писмено потвърждение от страна на Музейко, в което се определя срок за извършване на плащане. Само в този случай Дружеството дължи предоставяне на услугата по този раздел.

56. Плащането може да се извърши по банков път (с дебитна/кредитна карта), чрез наложен платеж (само, когато материалите се предоставят физически, чрез куриер) и в брой на касата в Музейко.

57. Промяна в заявката по отношение на датата е допустима до пет дни преди провеждане на Виртуалната научна работилница и при условие, че новата дата е свободна.

58. С оглед безопасността на децата, докато трае работилницата и изпълнението на творческите задачи децата следва да бъдат придружавани от възрастен (напр. родител, педагог, инструктор или др.).

59. Потребителят е длъжен да се запознае и да спазва правилата за ползване на различните онлайн платформи и/или софтуерни приложения, необходими за предоставяне и използване на виртуалната услуга.

60. Всички разходи, свързани с предоставянето на услугата, вкл. достъпът до интернет, инсталирането на необходимите за функционирането на услугата приложения и/или програми, както и консумативите за печат са за сметка на потребителя и не са включени в цената на услугата по този раздел.

61. В случай, че по вина на Музейко не може да бъде осъществена онлайн връзка за провеждане на интерактивна работилница за съответния часови диапазон, на клиента се предоставя избор:

- в рамките на две седмици да посети ново издание на същата работилница или

- заплатената от него сума да му бъде възстановена в 14 дневен срок от датата, на която потребителят е заявил предпочитанието си и е посочил банкова сметка.

62. В случай, че по технически или други причини клиентът не осъществи връзка по време на провеждане на интерактивната работилница (липса на интернет връзка, технически проблеми с платформа или др.) Музейко не носи отговорност и платената цена за услугата няма да бъде възстановена.

63. Клиентът няма право да се откаже от услугата по този раздел, с оглед обстоятелството, че предоставяната услуга е свързана с развлекателни дейности и се предвиждат конкретни дати за изпълнението ѝ.

 

VII. ГОДИШНИ И ТРИМЕСЕЧНИ КАРТИ

64. Музейко предлага на своите посетители карти за многократни посещения, както следва:

- годишни карти;

- тримесечни карти;

65. Годишни и тримесечни карти се издават въз основа на заявка от потребителя, срещу заплащане на определена цена.

66. Годишната карта дава право на вход в Детски научен център Музейко за период от една година при условията, валидни в деня на посещението.

67. Тримесечната карта дава право на вход в Детски научен център Музейко за период от 90 дни при условията, валидни в деня на посещението.

68. Притежателите на годишни и тримесечни карти, които са ученици, не ползват отстъпки при посещения на училищни групи.

69. В картата се вписват имената на потребителите на услугата.

70. Годишните и тримесечни карти дават право на притежателите си да посещават експозициите на Детски научен център Музейко в работни дни и важат само заедно с представен документ за самоличност (за лицата над 18 г.).

71. Музейко издава следните видове годишни и тримесечни карти:

- За дете над 2 годишна възраст, студент;

- За възрастен – над 18 годишна възраст;

- За възрастен и дете;

- Карта Flex – за възрастен и дете;

- За тричленно семейство;

- За четиричленно семейство;

- За петчленно или по-голямо семейство (максимум 3-ма възрастни, общо до 7 човека);

72. Карта „Флекс“ за дете и придружител – предназначена за едно дете (от 2 до 18 годишна възраст), на чието име е картата, и един придружител по избор. Този вид карта се издава за срок от 90 дни или една година като за всяко посещение се издават по една гривна за достъп за дете и една гривна за достъп за придружител за деня на посещението.

73. Годишните и тримесечни карти дават право на вход на притежателя им, но не са билет. При всяко посещение, клиентът получава билет от касите на Музейко при представянето на съответната карта и документ за самоличност.

74. Издадените въз основа на годишни или тримесечни карти билети дават същите права на посетителите, както и закупените билети за индивидуални посетители, вкл. и правото да закупят билет за допълнителните услуги, които предлага Музейко (Планетариум, Кулинарна работилница, Спортно занимание и др.).

75. Не се допуска връщане и замяна на годишните и тримесечни карти за други стоки и услуги, както и тяхното предоставяне на трети лица.

76. Годишните и тримесечни карти са персонални (за конкретното лице или за членовете на семейството). Не се допуска промяна на титуляря/ите;

77. Семейните годишни и тримесечни карти дават право на свободен достъп на записаните в тях членове на семейството като задължително един от тях трябва да е дете.

78. Годишната и тримесечната карта дава право на притежателя ѝ да ползва 5% отстъпка от редовната цена на стоките в магазина за подаръци. Тази отстъпка в магазина за подаръци не важи за вече намалени артикули, при закупуване на ваучери и консумативи към стоки (напр. батерии и др.).

79. Годишната и тримесечната карта дава право на притежателя ѝ да ползва 5% отстъпка от редовната цена на услугата – организиране на тържество за рожден ден, както от цената на други услуги, предоставяни от търговеца, когато това е изрично посочено в условията за предоставянето им. Тази отстъпка не може да се комбинира с други намаления и се прилага само при представяне на картата и документ за самоличност.

80. Преиздаване на загубена или унищожена годишна или тримесечна карта се допуска при условие, че търговецът е бил своевременно уведомен и срещу заплащане на определена цена.

81. При издаване на годишна или тримесечна карта, клиентът предоставя на търговеца необходимата информация за съответния вид карта, в т.ч. лични данни за членовете на семейството.

82. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на картата, след получаването ѝ.

83. Годишните карти се издават за срок от една година, а тримесечните – за срок от 90 (деветдесет дни) и са валидни от датата на закупуването им до съответната дата, на следващата година, включително.

84. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Дружеството, в случай че загуби своята карта.

VIII. ВАУЧЕРИ

85. Дружеството издава и продава ваучери за билети. Ваучерите важат за определен срок, който е указан върху тях.

86. Стойността на Ваучера е общата сума, включваща всички начислени такси и данъци по сделката. Ваучерът може да се използва като платежно средство само за закупуване билети на касите в търговския обект на Музейко.

87. Стойността на ваучера за билет е фиксирана и не се променя в зависимост от деня на реалното ползване на услугата (посещението). Един ваучер важи за закупуването на съответния билет.

88. Ваучерът не може да се заменя срещу пари в брой. Ваучерите не могат да бъдат изплащани в брой или преотстъпвани срещу парична стойност. Изгубен, унищожен или с изтекъл срок на валидност ваучер не се възстановява и не се издава нов.

89. Ваучерът се използва за еднократно плащане.

90. При стойност на билета по-ниска от номинала на ваучера, ресто на клиента не се връща.

91. Валиден е всеки ваучер, който има съответните реквизити – цвят, релефен печат, печат „Музейко“, дата, както и четлив надпис „Ваучер за еднократно посещение в Музейко за възрастен/дете“. При нечетливи зацапани или нарушени знаци, както и при нарушена цялост, приемането на ваучера може да бъде отказано. В случай на измама, опит за измама или съмнение за други незаконни действия, свързани със закупуването и/или използването като платежно средство на ваучери, Дружеството има право да го анулира и да изиска алтернативен начин на плащане.

92. Ваучерът е собственост на приносителя. Приносителят следва своевременно да уведоми, че ще извърши плащането с ваучер.

93. Дружеството не носи отговорност за изгубен или унищожен Ваучер.

IX. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИ ГРУПИ ДЕЦА

94. Музейко осъществява образователни програми за организирани училищни групи и групи от детски градини в Детски научен център Музейко и в училищата като комплексна услуга срещу заплащане на определена цена.

95. Образователните програми са предназначени за деца от детските градини и ученици от начален и среден етап на обучение (от 1-ви до 8-ми клас).

96. Музейко определя минимален и максимален брой на децата/учениците в различните групи.

97. Цената на услугите по този раздел включва:

- посрещане на групата в уговорения час;

- образователна програма за децата/учениците, включени в съответната група, която се провежда на територията на Детски научен център Музейко или на място в съответното училище;

- водещ от Музейко;

- вход за един учител-придружител на всеки 10 деца за училищните групи и на всеки 5 деца от групите от детските градини.

98. Окончателната цена на услугите по този раздел се определя въз основа на броя на децата, включени в съответната група.

99. Цената на услугата по този раздел не включва транспорт, храна и др. допълнителни услуги, извън описаните по-горе.

100. Образователните програми по този раздел не се комбинират с други услуги, предоставяни от Дружеството (напр. годишни карти и др.).

101. Услугите по този раздел се предоставят въз основа на предварително одобрена писмена заявка по образец, достъпна на сайта на Музейко.

102. Заявката следва да бъде попълнена надлежно и четливо, като в нея се отбелязват данни за броя и възрастта на децата, желаните допълнителни услуги, данни за учителя, който организира и ръководи групата, както и друга информация, необходима за организиране на посещението.

103. Заявки се приемат и обработват само, ако са изпратени на имейл edu@muzeiko.bg или са подадени лично на адреса на Дружеството поне десет дни преди датата на планираното посещение.

104. С подаване на заявката, учителят, който организира и ръководи групата декларира, че е запознат и приема настоящите общи условия и се задължава да уведоми за съдържанието им родителите на децата, включени в групата..

105. В срок до три работни дни от получаване на заявката, Музейко се задължава писмено да отговори на подателя. Отговорът може да бъде потвърждение или отказ, в зависимост от конкретния случай и възможностите на двете страни.

106. Заявката се счита за приета след изпращане на писмено потвърждение от страна на Музейко. Само в този случай Дружеството дължи предоставяне на услугата по този раздел.

107. Промяна на заявката е допустима до десет дни преди провеждане на посещението след писмено потвърждение от страна на Музейко.

108. Плащане на цената за образователната програма може да се извърши по банков път или в брой на касата в Музейко в деня на посещението.

X. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРЖЕСТВО ЗА РОЖДЕН ДЕН НА ДЕТЕ

109. Музейко организира тържества за рожден ден на деца като комплексна услуга срещу заплащане на определена цена при определени условия.

110. Максималният брой деца, участващи в програмата на тържеството е съобразен с капацитета на залите, планираните материали и вида на програмата, с оглед на което не може да бъде надвишаван.

111. С оглед безопасността и комфорта на децата дружеството има право да въвежда и други ограничения за различните програми, както и ограничения в броя на децата, които могат да участват в съответния вид тържество.

112. Музейко има право да откаже предоставяне на услугата по този раздел при надвишаване на максимално допустимия брой участници (гости), както и ако възрастта на децата не съответства на избраната програма. В тези случаи авансово заплатената сума не се възстановява.

113. Деца под 5-годишна възраст, присъстващи на тържеството, следва да бъдат придружавани от възрастен през цялото време. Присъствието на поне един родител по време на целия престой на децата в Музейко е задължително.

114. За децата, надвишаващи максимално допустимия брой участници (гости), Музейко има право да определи цена по-висока от обявената за съответна програма.

115. Цената на услугата по този раздел е пакетна и включва организиране на тематично тържество по предварително избрана програма в сградата на Музейко, материалите за него и водещи.

116. Цената на услугата по този раздел не включва транспорт, храна и др. допълнителни услуги, извън описаните по-горе.

117. Цената на услугата по този раздел се определя в зависимост от броя на децата и избраната програма.

118. Услугата се предоставя въз основа на предварителна заявка, попълнена от родител/настойник, в която се отбелязват данни за детето, броя на гостите, като и желаните допълнителни услуги. С попълването и изпращането на заявката, родителят/настойникът декларира, че е запознат и приема настоящите общи условия.

119. В срок до три работни дни от получаване на заявката, Музейко се задължава писмено да отговори на подателя. Отговорът може да бъде потвърждение или отказ, в зависимост от конкретния случай и възможностите на двете страни.

120. Заявката се счита за приета след изпращане на писмено потвърждение от страна на Музейко, в което се определя срок за извършване на авансово плащане. Само в този случай Дружеството дължи предоставяне на услугата по този раздел.

121. Потвърждаване на резервация за дата за рожден ден се прави само след получаване на авансовото плащане за стойността на услугата, в определения срок. Плащането може да се извърши по банков път или в брой на касата в Музейко.

122. Промяна в заявката по отношение на датата е допустима до пет дни преди провеждане на тържеството и при условие, че новата дата е свободна.

123. При отмяна на резервация до пет дни преди датата, определена за провеждане на тържеството се възстановява 50 % от авансово заплатената сума. След този срок, авансово платени суми не се възстановяват.

 

XI. РЕКЛАМАЦИИ

124. При неизпълнение или неточно изпълнение на услуга, клиентът има право да търси отговорност от Музейко до пълния размер на стойността на неточно изпълнената или неизпълнената услуга по съответния договор като предяви рекламация.

125. При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, отбив от цената или възстановяване на заплатената сума.

126. Рекламацията се подава устно или писмено.

127. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията,

предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

128. При подаване на рекламация клиентът задължително прилага и документите, на които основава претенцията си: касова бележка или фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното, както и други документи, установяващи претенцията по основание и размер, ако са налични.

129. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

130. Правото на рекламация се упражнява само от засегнато лице, включително при договор в полза на трето лице (при закупен билет за дете).

131. Музейко поддържа регистър за рекламации. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в Детския научен център на адреса на управление на Дружеството.

132. В случай че възникне спор между Дружеството и потребителите на услугите, които то предлага, страните се задължават да положат разумни усилия за разрешаването му чрез преговори на принципа на взаимното уважение. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване към компетентния български съд в град София.

133. Дружеството разглежда получената рекламация в 1-месечен срок от нейното предявяване.

134. Клиентът се уведомява за взетото решение по предходния член.

135. Рекламации, подадени след определения срок не се разглеждат.

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

136. Отговорността на страните, свързана с или произтичаща от неизпълнение клаузите на този договор е ограничена в имуществено отношение до цената, платена от клиентите за съответните услуги.

137. За неуредените от тези Общи Условия въпроси се прилагат разпоредбите на българските закони.

138. Потребителят няма право да прехвърля, изцяло или частично, правата и задълженията си по този договор под общи условия на трети лица без изрично писмено съгласие на дружеството.

139. Клиентът е длъжен да спазва правилата, въведени и оповестени от Дружеството. При неспазване на оповестените правила, търговецът има право да преустанови предоставянето на услугата предсрочно.

140. Договорният език е български и плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

141. Дружеството има право по всяко време едностранно да променя Общите Условия като промените влизат в сила от датата на обявяването им на интернет страницата и/или на достъпно за потребителите място на адреса на управление на Дружеството.

142. Настоящите Общи условия, Уведомлението във връзка с личните данни – Приложение No 1, както и Политиката за бисквитките – Приложение No 2 към настоящите общи условия определят цялото споразумение между вас и нас и заменят всички предишни условия, считано от датата на публикуването им на сайта на дружеството.