Всеки участник в играта и томболата на Детски научен център Музейко следва да се запознае с настоящите Официални правила. Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Играта и участниците в нея са длъжни да ги спазват. Официалните правила са публично оповестени към датата на започване на Играта и са свободно достъпни за целия период на Играта в сайта на Детски научен център Музейко:

https://steam.muzeiko.bg/

 1. Организатор на Играта

Организатор на играта Treasure hunt с „Нощ в Музейко“ е Музейко ЕООД, ЕИК 202772419, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Студентски, проф. Боян Каменов 3.

2 . Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 25.07.2022 г. от 19.30 до 22.30 ч. , включително.

Играта се провежда на територията на Република България. Наградите са разделение в два сегмента, както следва:

2.1. 3 бр. Семейна Тримесечна карта за посещение в Детски научен център Музейко

2.2. 2 бр. STEAM комплекта „Магнитна наука“

 

Тегленето на печелившите ще се проведе на 27.07.2022. на случаен принцип, в присъствието на комисия от екипа на Детски научен център Музейко, като печелившите ще бъдат обявени на 27.07.2022

 1. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Музейко“ ЕООД, ЕИК 202772419

Организаторът е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“). Организаторът определя целите и средствата за обработване на личните данни. Организаторът обработва лични данни на участниците във връзка с участието им в Играта, съответно разпределянето и получаване на награди, съобразно разпоредбите на настоящите Официални правила.

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря нa условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се е регистрирало, по посочения в тези правила начин, в играта Treasure hunt с „Нощ в Музейко“.

 1. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на Организатора също нямат право да участват в Играта.

 1. Награди

5.1.  3 (ТРИ) БРОЯ ТРИМЕСЕЧНА КАРТА ЗА СЕМЕЙСТВО ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В ДЕТСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР МУЗЕЙКО

5.2.  2 (ДВА) БРОЯ STEAM КОМПЛЕКТА „МАГНИТНА НАУКА“

 1. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4.

6.2. Да последва официалния профил на Детски научен център Музейко в града в INSTAGRAM: https://www.instagram.com/muzeikobulgaria/

6.2.1. Да качи снимка на стори с една от S T E A M буквите на Музейко, скрити из трите етажа на Музейко

6.2.2. Да отбележи с таг официалния профил в Instagram на Детски научен център Музейко @muzeikobulgaria

 

6.3. След изтичане на играта в Административен офис на „Музейко“ ЕООД и в присъствието на комисия в състав от служители на „Музейко“ ЕООД и на случаен принцип, чрез онлайн генератор ще бъдат изтеглени петима печеливши.

Печелившите ще бъдат обявени на 27.07.2022 в официалната Instagram страница на Детски научен център Музейко: https://www.instagram.com/muzeikobulgaria/.

 

6.4. Наградите се получават лично от спечелилите, от Административен  Офис на „Музейко“ ЕООД, гр. София, р-н Студентски, проф. Боян Каменов 3, след сверяване и потвърждаване на необходимата информация, посочена в т. 6.3 от печелившите. С подписване на приемо-предавателен протокол за получаването на награда всеки печеливш участник се счита за уведомен, че стойността на наградата НЕ представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал.14.

6.5. Печеливши участници, които не отговорят на опити за връзка за спечелена награда в срок от 10 дена от тегленето и обявяването им, автоматично губят правото на тяхното получаване.

 1. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта неограничен брой път, но ще бъде регистрирано за участие в томболата само веднъж, със своя уникален user name в Instagram.

 1. Обща информация

Наградите НЕ могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди.

„Музейко“ ЕООД може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

Организаторът „Музейко“ ЕООД не носи отговорност за неточно предоставени данни на участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън контрола на „Музейко“ ЕООД.

 1. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

9.1. Запознат е, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

9.2. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

9.3. Доброволно е предоставил на Организатора „Музейко“ ЕООД своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: user name в Instagram, за целите на провеждането на Играта и доставянето на спечелените награди;

9.4. Запознат е с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“).

9.5. Няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

 1. Обработване на лични данни.

С настоящите официални правила Организаторът информира участниците в „Treasure hunt с „Нощ в Музейко“, относно необходимостта да обработва техни лични данни във връзка с провеждането на Играта и раздаване на наградите. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

10.1. За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на Участниците:

10.1.1. При участие на участниците в играта те предоставят user name в Instagram.

Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

10.2. С цел получаване на награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият Участник следва да предостави user name в Instagram както и да удостовери своята самоличност, чрез сверяване на предоставените данни. Основание за обработване на данните за получаване на наградата са договорни отношения между „Музейко“ ЕООД и печелившия, по-конкретно участие в Играта и предоставяне на награда от страна на „Музейко“ ЕООД, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Печеливш Участник, който откаже да бъдат сверени данните, губи правото си да получи наградата си.

10.2. Част от личните данни на Участниците, регистрирани за тегленето на наградите, а именно user name в Instagram, може да бъдат публикувани в Instagram страницата на Детски научен център Музейко.

10.3. Организаторът съхранява личните данни за Участника в защитена електронна форма. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

10.4. Организаторът разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

10.5 Горепосоченото, личните данни на Участниците, събрани за целите на Играта, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.

10.6 Организаторът съхранява личните данни на всички Участници до приключване на играта. След приключване, всички събрани лични данни, в които липсва съгласие за ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ ще бъдат унищожени в срок от един месец.

10.7. „Музейко“ ЕООД съхранява личните данни на всички Участници предоставили съгласие за директен маркетинг до оттегляне на съгласието им.

 

 1. Права на участниците във връзка със защитата на личните им данни.

11.1. Съгласно приложимото законодателство, всеки Участник има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:

 1. да отправи запитване до Организатора „Музейко“ ЕООД дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от ОРЗД;
 2. да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;
 3. да поиска от Организатора „Музейко“ ЕООД да изтрие свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;
 4. да поиска от Организатора „Музейко“ ЕООД да ограничат обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Организаторът „Музейко“ ЕООД не се нуждаят повече от тях за целите на Играта, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;
 5. да поиска от Организатора „Музейко“ ЕООД Личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;
 6. право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него; и
 7. право на жалба до Комисията за защита на личните данни в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД.

Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Организатора чрез писмено заявление до адреса на Организатора „Музейко“ ЕООД, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.

11.2. Всеки Участник може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на адрес: muzeiko@muzeiko.bg

При анулиране на регистрацията Организаторът незабавно унищожава събраните лични данни на съответния Участник.

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: e-mail: muzeiko@muzeiko.bg

 1. Нарушения

12.1. Докладване на нарушения

В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: muzeiko@muzeiko.bg

Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

12.3. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран Участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

 1. Отговорност

13.1. Организаторът, „Музейко“ ЕООД и лицата свързани с провеждането на Играта НЕ носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

14.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: https://www.muzeiko.bg/bg

13.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: , както и в всички останали канали за комуникация по преценка на Организатора. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците.

В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

 1. Правни аспекти

14.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от съответния компетентен съд, съгласно разпоредбите на ГПК.

14.2. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.